Privacy Monitoring Board:

Leden:

Voorzitter Drs. Jan Davids E-mail
Lid Drs. Francois Maissan E-mail
Lid mr. Eveline H.C.M. Biemans E-mail

Werkplan en werkwijze:
De Privacy Monitoring Board (PMB) is een onafhankelijke commissie met als hoofddoel de privacy garanderen van deelnemers aan het onderzoek: ‘Incidence of Adverse Events after Cervical Manipulative Therapy: a prospective cohort study’. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Rik Kranenburg en staat onder supervisie van prof. dr. Cees van der Schans, dr. Maarten Schmitt en dr. Gert Jan Luijckx. De Hanzehogeschool Groningen geldt als opdrachtgever van dit onderzoek.

Gedurende dit onderzoek doen zorgprofessionals anoniem digitaal melding van ernstige complicaties na cervicale manipulaties.

De taak van de PMB is:

  1. Vaststellen of de voorgestelde werkwijze in het algemeen de privacy van de zorgprofessionals en de mensen waarover een incident-melding wordt gedaan voldoende is gewaarborgd;
  2. In de ‘testprocedure’ van het digitale meldingssysteem vaststellen of de privacy is gewaarborgd;
  3. In de daadwerkelijke (‘real life’) situatie vaststellen of de privacy is gewaarborgd;
  4. Optreden als onafhankelijk contactpersoon voor zorgprofessionals die, los van de onderzoeker, vragen over het onderzoek hebben.

De PMB zal bestaan uit minimaal drie leden, inclusief een onafhankelijke voorzitter. De overige leden worden aangedragen door de participerende beroepsgroepen. De overige leden zitten zonder last of ruggespraak in de PMB.

De leden van de PMB zullen voorafgaande aan hun werkzaamheden een geheimhoudingsverklaring tekenen betreffende hun werkzaamheden als PMB-lid en deze geheimhoudingsverklaring zal aan de hoofdonderzoeker en diens supervisoren worden toegezonden.

De PMB treedt gezamenlijk als één mond naar buiten, waarbij de onafhankelijke voorzitter het eerste aanspreekpunt is.

Voor de leden van de PMB geldt dat op grond van een professionele en zakelijke basis gewerkt zal worden, waarbij met de informatie die tijdens deze opdracht wederzijds wordt verkregen zorgvuldig en vertrouwelijk zal worden omgegaan.

De PMB stelt zelf een praktische werkwijze vast, waarin staat aangegeven op welke wijze zij de genoemde taken zal uitvoeren. Hierin staat onder ander weergegeven hoe vaak de PMB bijeen komt en wat de redenen (kunnen) zijn om bijeen te komen alsmede op welke wijze verslag wordt gedaan van hetgeen de PMB bespreekt. Ook komt hierinDe PMB zal in ieder geval voorafgaande aan het daadwerkelijk van start gaan van het onderzoek een kort en bondig (advies)rapport schrijven betreffende punt 1 en 2 van de hiervoor genoemde taken. Ook komt in de vast te stellen praktische werkwijze te staan op welke wijze eventuele contacten, zoals genoemd bij punt 4 van de genoemde taken, worden genoteerd en worden afgehandeld door de PMB. Deze praktische werkwijze zal ter kennisgeving aan de hoofdonderzoeker en diens supervisoren worden toegezonden.

De PMB rapporteert haar bevindingen aan de hoofdonderzoeker (dhr. Kranenburg) en diens supervisoren.

Het is de verantwoordelijkheid van de hoofdonderzoeker om de stukken van de PMB te archiveren in diens onderzoeksfile.

Als het wenselijk wordt geacht om dit werkplan aan te passen dan zal dit in wederzijds overleg tussen de PMB en de onderzoeker en diens supervisoren en met instemming van alle genoemde partijen plaatsvinden.